Koronavirusi: Të drejtat e juaja si punëmarrës/e

Të drejtat e punëmarrësve vlejnë edhe gjatë një krize mjekësore, siç është kjo që jemi duke përjetësuar aktualisht. Në vijim disa nga pyetjet dhe përgjigjet më të shpeshta.

Pyetjet dhe përgjigjet aktualizohen vazhdimisht (bazuar në masat dhe vendimet aktuale të zyrtarëve).

Vaksina e koronës: Mbrohu!

Vaksinimi mbron dhe tregon solidaritet. Unia inkurajon të gjithë ata/ato që munden, të vaksinohen kundër Covid-19.

Pyetje dhe përgjigje mbi vaksinimin

Kush është i rrezikuar? Çfarë duhet bërë në rast dyshimi të korona?

 • A i takoj grupit të rrezikuarve?

  Nëse jeni 65 vjeç e përpjetë, atëherë po. Gjithashtu, nëse keni pasur sëmundje paraprake si sëmundje kronike të mushkërive dhe të rrugëve të frymëmarrjes, sëmundje kardiovaskulare, tension të lartë të gjakut, diabet.

  Në grupin e rrezikuar jeni edhe nëse jeni shtatzënë apo nëse merrni terapi që dobësojnë sistemin imunitar.  (Neni 10b, Covid-19-Urdhëresa 2).

 • Unë besoj se jam infektuar. Çka duhet të bëjë?

  Thirrni mjekun tuaj, ai do të përcaktojë diagnozën dhe do t’ju shpjegoi se ç ‘duhet vepruar. Edhe nëse nuk jeni të obliguar t’ia tregoni punëdhënësit tuaj arsyen e sëmundjes, ju duhet ta informoni atë, nëse jeni infektuar me koronavirusin, për të pas mundësi ai që të ndërmarrë masat e nevojshme higjienike.

 • Mjeku i shtëpisë është tejet i ngarkuar, edhe pas 4 ditësh unë ende nuk kam vërtetim mjekësor - çka tani?

  Komunikojani shefit tuaj – më së mirë me shkrim – se shkaku i situatës së veçantë mjerisht ende nuk keni siguruar dëftesën mjekësore, porse këtë do t’ia sillni sa më shpejtë që të jetë e mundur. Shpjegojani punëdhënësit tuaj se autoritetet këshillojnë në një situatë krize jashtë rregullave, tek nga dita e 5-të e mungesës nga puna kërkohet vërtetimi mjekësor, kjo për tu mos tej ngarkuar sektori shëndetësor. 

 • A mundet punëdhënësi të më shkarkojë nga puna, sepse unë i përkas grupit të rrezikut?

  Fatkeqësisht, ai faktikisht mund t'ju shkarkojë. Por: Ky shkarkim është abuziv. Ai ju detyrohet kompensim deri në 6 paga mujore. Ju duhet të protestoni kundër punëdhënësit me shkrim brenda afatit të njoftim-shkarkimit.

 • Nga frika e infektimit, unë largohem nga vendi im i punës. Çka rrezikoj unë?

  Nëse autoritetet nuk kanë dhënë udhëzime të caktuara, rrezikoni që t’ju ngarkojnë se keni refuzuar pa arsye për të punuar - në një rast të tillë humbni të drejtën në vazhdim të pagës. Edhe më keq: punëdhënësi pas vërejtjes mund t’ju shkarkojë aty për aty nga puna si dhe të kërkojë nga ju kompensim deri në 25 % të pagës mujore.  

  Në qoftë se frika juaj është e justifikuar (sepse punëdhënësi juaj nuk i zbaton masat zyrtare mbrojtëse), ju keni të drejtë të refuzoni të punoni. Punëdhënësi juaj duhet të vazhdojë t'ju paguajë pagën. Mirëpo, para këtij hapi, bëjani me dije punëdhënësin tuaj se ekzistojnë parregullsi dhe se ato duhet shpejtë të korrigjohen. Bëjeni këtë më së miri me shkrim dhe në prezencën edhe të kolegëve tuaj. Nëse shefi nuk reagon, mund të refuzoni të punoni. Ne ju këshillojmë të bëheni bashke me kolegët tuaj ose/dhe me të përfshini edhe sindikatën tuaj. Sepse nëse vjen deri tek konteksti juridik, duhet të jepen prova për parregullsitë. Gjithashtu mund të kyçni inspektoratin kantonal të punës, i cili mund të sanksionojë punëdhënësin.

  Adresat e Inspektorateve kantonale të Punës.

 • Unë jam vu nën karantinë. Cili kompensimi më takon mua?

  Të drejtë për kompensim kanë vetëm personat, që në kohën e ndërprerjes së punës janë të punësuar ose të vetëpunësuar si dhe kanë sigurimin e detyrueshëm të AHV/AVS. Mosha nuk ka rëndësi. Në mënyrë që ju të jeni në gjendje të kërkoni kompensim për humbjen e fitimeve, karantina duhet të ketë qenë e urdhëruar nga një mjek ose autoritetet zyrtar. Në rast dyshimi, telefononi mjekun tuaj. Atëherë, ju si person i prekur, duhet të kërkoni të drejtën tuaj përfituese.

  Për formularin e aplikimit për humbjen e kompensimit të fitimit dhe informacione të mëtejshme:
  www.ahv-iv.ch 

 • Unë jam shëruar nga Covid-19, por sipas mjekut ekziston rreziku i ngjitjes dhe më duhet të qëndroj më tej në shtëpi. A vazhdon të paguajë sigurimi i përfitimit të mëditjeve në rast sëmundjeje?

  Po. Për sa kohë që mjeku juaj vazhdon të lëshojë një certifikatë të mjekut dhe ju nuk jeni në gjendje të punoni, do të vazhdoni të merrni përfitimin e përditshëm të sëmundjes.

 • Unë jam në vet-izolim. A kam të drejtë në kompensim për humbjen e të ardhurave?

  Nëse vetë jeni i sëmurë dhe keni një çertifikatë mjekësore, ju - sikurse bnë rast sëmundjeje - keni të drejtë në pagë të mëtejme apo të përfitimit të mëditjes në rast sëmundjeje, me kusht që punëdhënësi të ketë lidhur sigurimin gjegjës për ju.

  Nëse nuk jeni sëmurë vetë, por keni qenë të karantinuar zyrtarisht ose mjekërisht për shkak të kontaktit me një person që ka rezultuar pozitiv, ju keni të drejtë në kompensimin e të ardhurave të humbura gjatë krizës së koronës. Nëse vetë izoloheni pa udhëzime zyrtare ose çertifikatë mjekësore, nuk do të keni të drejtë në kompensim.

Mbrojtja shëndetësore në ndërmarrje - çfarë guxon të bëjë shefi?

 • A mund punëdhënësi të urdhërojë një kontroll të temperaturës për të punësuarit?

  Po. Marrë parasysh krizën e koronës një masë e tillë faktikisht është arsyeshme dhe proporcionale. Punëdhënësi është i obliguar të ndërmerr masat e nevojshme për mbrojtjen e shëndetit – Matja e temperaturës në situatën aktuale është e udhës. (krahaso Urdhëresën -Ligji i punës 3, ArGV3 / l'OLT 3)

 • A mund punëdhënësi im të më caktojë në një punë tjetër ose në një vend tjetër pune?

  Në parim po, mirëpo... – Në raste të jashtëzakonshme sikur është kriza e koronës, punëdhënësit i lejohet që të kërkojë nga ju që përkohësisht të kryeni ndonjë punë tjetër apo të punoni në një vend tjetër pune. Mirëpo kjo e drejtë udhëzuese është e kufizuar: Vendi i ri i punës ose një veprimtari tjetër duhet të jenë të arsyeshme dhe nuk duhet të dëmtojë të drejtat tuaja personale – gjë që duhet të vlerësohet në çdo rast të veçantë.

  Për shembull: Punëdhënësi ju udhëzon të punoni në një vend të largët të punës, që nuk është në përputhje me detyrimet tuaja familjare, atëherë ju mund të refuzoni vendin e ri të punës.  Megjithatë përpiquni të arrini një pajtueshmëri në bisedë.

 • Për të qenë sa më pak njerëz në zyre, shefi im ka reduktuar orët e punës – dhe donë të më paguajë më pak pagë. A mundet?

  Jo, atij nuk i lejohet kjo. Shefi juaj është i obliguar të mbrojë shëndetin tuaj, mirëpo nuk në rregull që këtë ta bëjë në kurriz tuajin. Ju ruani të drejtën në pagën e deritashme. Në vend të kësaj bëjani me dije shefit tuaj se ai ka mundësinë të kërkojë kompensimin të punës së shkurtuar për orët e reduktuara të punës.

 • Ndërmarrja jonë ka kaluar në Homeoffice (punë nga shtëpia). Çka duhet pasur parasysh?

  Puna nga shtëpia në kohëra pandemie është urgjentisht e preferuar, gjithmonë kur kjo operacinalisht është  e mundur.  Edhe në punën nga shtëpia vlen ligji i punës, që rregullon mbrojtjen e shëndetit në vendin e punës. Shefi duhet të organizoi punën përshtatshëm dhe të vejë në dispozicion instrumentet e nevojshme të punës. Edhe rregullat përkitazi me kohën e punës dhe të pushimeve pandryshueshëm vlejnë edhe për punën nga shtëpia – qenësore është të respektohet kufiri mes kohës së punës dhe kohës së lirë. Të punësuarit me obligime kujdestarie kanë të drejtë në konsideratë e veçantë të nevojave të tyre, që të dakordojnë punën dhe familjen.

 • Ndërmarrja ime nuk i zbaton masat e kërkuara nga autoritetet. Çfarë duhet bërë?

  Punëdhënësi juaj është i detyruar të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur shëndetin e punonjësve. Nëse punëdhënësi shkel detyrën e tij të kujdesit, ju dhe koleget e kolegët e mundshëm të bashkë-prekur duhet ta njoftoni me shkrim shefin për këtë parregullësi dhe të caktoni një afat të shkurtër brenda të cilit duhet të ndërmerren veprime përmirësuese. Kërcënoni të ndaloni së punuari. Nëse situata nuk përmirësohet brenda afatit të caktuar, punonjësit mund të refuzojnë të punojnë, me ç'rast shefi duhet të vazhdojë të paguajë pagat. Sidoqoftë, refuzimi për të punuar është një masë relativisht e rëndë, prandaj këshillohet të kontaktoni inspektoratin kantonal të punës dhe të kërkoni këshilla nga sindikata përpara se të ndërmerrni ndonjë veprim të tillë. 

Përkujdesja e fëmijëve – qëndrimi në shtëpi, kur dhe si?

 • Si dhe ku mund të bëj kërkesë për kompensim nëse duhet të kujdesem për fëmijë?

  Kushdo që është i punësuar ose i vetëpunësuar, si dhe i siguruar në AHV/AVS, ka të drejtë në pe¨rfitim të kompensimit në kohën kur ndërpritet punësimi. Kërkesa duhet të bëhet duke përdorur formularin "Lajmërim për kompensimin e të ardhurave të koronës". Lajmërimi duhet të bëhet në fondin përgjegjës të kompensimit AHV/AVS, dhe atë nga prindi kujdestar. Nëse të dy prindërit kryejnë detyra të kujdesit për fëmijë, ata të dy mund të lajmërohen për kompensim. Sidoqoftë, fondi gjegjës paguan vetëm një kompensim sepse supozohet se një person zakonisht është i nevojshëm për kujdesin e fëmijëve, ndërsa personi tjetër mund të punojë.

  Fondi i kompensimit transferon kompensimin drejtpërdrejt tek personi që ka të drejtë. Nëse punëdhënësi vazhdon të paguajë pagat, kompensimi do t'i paguhet atij. E drejta për kompensim skadon sapo të keni gjetur një zgjidhje për kujdesin e fëmijëve ose masat për të luftuar virusin korona janë anuluar. Për personat e vetëpunësuar, e drejta përfundon kur janë paguar 30 mëditje.

  Më shumë informacion: www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
  Tek formulari i lajmërimit: www.ahv-iv.ch

 • Çka duhet të bëj nëse fëmija im është i sëmurë dhe më duhet të qëndrojë në shtëpi?

  Ju mund të merrni deri në tri ditë të lira nëse paraqitni një certifikate mjekësore. Shkaku i obligimit ligjor të përkujdesjes për fëmijët tuaj, edhe më gjatë. Megjithatë ju jeni të obliguar, të kujdeseni shpejt për një zgjidhje tjetër, pra për të organizuar një kujdes të jashtëm. Përderisa nuk është sigurua kujdesi i jashtëm, punëdhënësi – së paku për 3 ditë, nëse është e nevojshme edhe ndonjë ditë më shumë - duhet t’ju paguajë edhe më tej pagën, me parakushtin që ju keni ndërmarrë gjithçka për të siguruar kujdesin e jashtëm. (Neni 324a OR/CO)

Mbyllja e ndërmarrjes, puna e shkurtuar, pagesa e mëtejme e pagës

 • Ndërmarrja ime është mbyllur shkaku i Koronavirusit. A do të më paguhet paga?

  Po, nëse punëdhënësi ka vendosur krye në veti të mbyll dyert e ndërmarrjes, ai është i detyruar të paguajë më tej pagën. Ngjashëm është edhe nëse ndërmarrja duhet të mbyllet për shkak të një vendimi zyrtar, kjo bie nën rrezikun afarist dhe ekonomik. Punëmarrësi mund të lajmërohet për kompensim për punë të shkurtuar.

 • Cilat janë kufijtë e moshës për përfitim kompensimi për punë me kohë të shkurtuar?

  E drejta e përfitimit fillon me përfundimin e shkollimit të detyrueshëm dhe vlen deri në arritjen e moshës së rregullt të pensionit AHV/AVS; e drejta e përfitimit përfundon sapo të mos paguhen më kontributet e papunësisë, d.m.th. në muajin vijues pas ditëlindjes së 64, gjegjësisht 65.

 • A ka nevojë shefi për pëlqimin tim për punë me kohë të shkurtuar? A mund të refuzoj?

  Për punë me kohë të shkurtuar, ju merrni vetëm 80 % të pagave tuaja të deritashme. Prandaj, pëlqimi juaj është i domosdoshëm në mënyrë që shefi të mund të regjistrojë punën me kohë të shkurtuar për ju. (Neni 31a/d AVIG, neni 33 paragrafi 1, neni 34 paragrafi 1 i AVIG/LACI )

  Ju keni të drejtë të refuzoni punën me kohë të shkurtuar dhe të insistoni në pagat e plota. Sidoqoftë, ju rrezikoni që shefi t'ju largojë për arsye financiare. Për shumë punonjës, hendeku i pagave 20 % i shkaktuar nga puna me kohë të shkurtuar është një ngarkesë e dhimbshme - sindikata Unia angazhohet për kompensim të pagave të plota.

 • Unë jam në pushim mjekësor, ndërmarrja ime ka lajmëruar punë me kohë të shkurtër. A do të marr unë 100 % të pagës sime (i sëmurë me vërtetim mjekësor) apo vetëm 80 % (punë me kohë të shkurtër)?

  Ju keni të drejtë në pagë të vazhdueshme në rast sëmundjeje sipas kodit zviceran të detyrimeve, ose përfitimet mëditjeje të sëmundjes, nëse punëdhënësi juaj ka lidhur sigurimin e duhur. Ajo që vlen për ju, qëndron në Kontratën e juaj të Punës apo në Kontratën Kolektive të Punës.

  Pagesa e mëtejme e pagave në vitin e parë të shërbimit zgjat 3 javë, pas së cilave e drejta juaj varet nga shkalla (duhet pyetur në gjykatën e punës). Në rast të paaftësisë së plotë për të punuar detyrohet 100 % e pagës. Sigurimi i përfitimit të mëditjes nga sëmundja, nga ana e tij, paguan zakonisht 80 % të pagës në rast të paaftësisë së plotë për të punuar, por deri në 720 ditë dhe jo vetëm për disa javë siç kërkohet nga Kodi Zviceran i Detyrimeve.

  Ju nuk mund të jeni në të njëjtën kohë në pushim mjekësor dhe i lajmëruar për punë me kohë të shkurtuar - kushdo që është i sëmurë nuk do të marrë kompensim pune me kohë të shkurtuar.

  Shënim: Nuk ekziston e drejta e vazhdimit të pagës sipas Kodit të Detyrimeve Zvicerane në vitin e parë të shërbimit në kontratat e punës të përhershme gjatë 3 muajve të parë dhe në kontratat e punës me afat të caktuar, të cilat zgjasin më pak se 3 muaj.

 • Ku mund të gjej informacion të thelluar për punën me kohë të shkurtuar?

  Informacione të tjera mbi humbjen e punës ndërlidhur me krizën e koronës mund të gjeni në faqen e internetit të Fondit të Papunësisë së Unia:
  www.unia.ch/de/arbeitslosenkasse/coronavirus-was-muss-ich-wissen/faqs-zur-kurzarbeit-und-coronavirus

  Seko (Sekretariati Shtetëror për Ekonomi):
  www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus/kurzarbeit.html

Papunësia - detyrime ndaj ALK dhe RAV

 • Punëdhënësi im ka lajmëruar punë me kohë të shkurtër - dhe megjithatë mua më ka shkarkuar nga puna. A guxon ta bëjë ai këtë? A do të marr unüe tani vetëm 80 % të pagës time gjatë afatit të shkarkimit?

  Po, ai guxon - sepse për fat të keq nuk është i ndaluar shkarkimi, edhe nëse është lajmëruar puna me kohë të shkurtër. Por punëdhënësi nuk lejohet të kërkojë kompensim për punë me kohë të shkurtuar dhe ai ju detyrohet pagën e plota gjatë periudhës së shkarkimit.

 • Unë kam një vend të ri pune, tani shefi dëshiron të më shkarkojë para se të fillojë punën.

  Sapo kontrata e punës është pranuar nga të dy palët - me shkrim ose me gojë - është e vlefshme dhe duhet të respektohet. Nëse shefi juaj i ri dëshiron të pushojë para se të filloni punën, ai mund ta bëjë këtë. Por ai duhet t'i përmbahet afatit të shkarkimit, dhe gjatë kësaj periudhe ai ju ka borxh 100 % të pagave.

Punonjësit e përkohshëm dhe temporal, puna sipas porosisë

 • Unë jam i punësuar me pagë në orë. A kam të drejtë në pagë edhe nëse nuk kam mandat pune?

  Në parim po, punëdhënësi ju ka borxh pagën, edhe nëse nuk kërkon punën tuaj, pavarësisht nëse jeni i punësuar në baza të përhershme ose në pagë me orë. Kushti i vetëm është që ju të keni fiksuar orarin e punës me kontratë dhe që të mos punoni për orë të tëra sipas tekave dhe në diskrecionin e shefit. Një kontratë gjithashtu mund të lidhet me gojë dhe madje në heshtje me sjellje të përshtatshme. (krahaso punën sipas kërkesës, shih më poshtë)

  Nëse orari juaj i punës rregullohet në këtë mënyrë, juve u detyrohen rregullisht pagat - edhe në rast të mbylljes së ndërmarrjes. Dhe: Në krizën e koronës, Qeveria Federale vendosi që punonjësit si ju tani kanë të drejtë për kompensim pune me kohë të shkurtuar.

 • Jam e punësuar temporal, ndërmarrja ku unë jam i angazhuar mbyllet. A do të marr pagë?

  Po, por jo nga ndërmarrja operuese, por nga zyra kontraktuese që ju ka ndërmjetësuar. Kjo, dhe jo ndërmarrja operuese, duhet gjithashtu të bëjë shkarkimin e mundshëm. Në rastet e angazhimeve të pakufizuara, vlejnë afatet e shkarkimit prej 2 ditësh (në 3 muajt e parë) deri në 1 muaj (nga muaji i 7-të). Në rastin e angazhimeve të kufizuara, kontrata e punës është e vlefshme deri në datën e kufizimit - deri atëherë ekziston e drejta në pagë.

 • Kam punuar sipas porosisë, në mënyrë të parregullt, me njoftim të shkurtër. Çfarë marr unë?

  Nëse keni punuar shumë në mënyrë të parregullt dhe nëse ju dhe shefi juaj keni qenë  plotësisht të lirë të vendosni nëse doni të kryeni një detyrë apo jo – atëherë, nëse puna juaj nuk kërkohet më, nuk do të keni të drejtë në pagë.

  Nëse, nga ana tjetër, keni qenë në një ngarkesë relativisht të vazhdueshme pune për një kohë të gjatë dhe nuk keni më punë të caktuar, ju keni të drejtë në pagë. Ngase ju keni besuar se do të mund të vazhdoni të punoni edhe më tej në këtë mënyrë. Punëdhënësi duhet t'ju njoftojë për shkarkimin nëse donë t'i jap fund pretendimit tuaj për pagë - por ju do të vazhdoni të keni të drejtë në pagë edhe gjatë afatit të shkarkimit.

  Nëse punëdhënësi juaj në mënyrë të njëanshme mund të përcaktojë se kur ju do të punoni, ju keni të drejtë në pagën mesatare edhe nëse punëdhënësi papritmas ndalet për t’ju thirrur në punë. Ju gjithashtu keni të drejtë në pagën e deritashme mesatare edhe gjatë afatit të shkarkimit. Paga mesatare është paga e 12 muajve të fundit, eventualisht një kohëzgjatje më e shkurtër nëse marrëdhënia e punës ka zgjatur më pak.

 • A kam të drejtë si i punësuar në bazë të porosisë në përfitime të papunësisë?

  Po, nëse punëdhënësi përfundon kontratën e punës.

  Ekziston gjithashtu e drejta e caktuar për përfitime nga papunësia nëse kontrata juaj e punës nuk është përfunduar, por kontributi juaj nuk kërkohen më nga shefi. Në këtë rast mund të ekzistoj e ashtuquajtura humbje e përllogaritshme e punës , e cila ju jep të drejtën e përfitimeve të papunësisë. Parakushti është që marrëdhënia e punës të ketë zgjatur të paktën 6 muaj, periudhë kohore kjo që ju kanë thirrur rregullisht për të punuar. Devijimet mujore nuk mund të kalojnë 10% ose 20%, varësisht nga kohëzgjatja e marrëdhënies së punës. Për çdo rast, lajmërohuni në RAV/ORP.

Orët e tepërta dhe pushimet vjetore – çka vlen në kohën e koronës?

 • Punëdhënësi kërkon që ne të kompensojmë orët e tepërta të punës. A mund ta bëjë ai këtë?

  Në parim ju nuk jeni të obliguar t’i reduktoni orët e tepërta të punës me kohë të lirë dhe për këtë shefi juaj duhet të kërkojë pëlqimin tuaj – përderisa kjo nuk është rregulluar në kontratën e punës apo me Kontratën Kolektive të Punës, që punëdhënësi të ketë mundësinë të përcaktojë kompensimin në mënyrë të njëanshme.

 • A duhet të njoftoj shefin nëse isha në një zonë rreziku ose kisha kontakte me njerëz të infektuar?

  Po. Ju jeni i detyruar të informoni punëdhënësin në mënyrë që ai të marrë masat e nevojshme mbrojtëse. (Neni 321a OS/CO, detyrimi i  besnikërisë)

 • Shumë kolegë janë të sëmurë, shefi kërkon orë të tepërta nga pjesa tjetër e punëtorëve. A mund ta bëjë ai këtë?

  Nëse orët e tepërta janë të nevojshme operacionalisht, ju jeni i detyruar ta bëni këtë sa të keni mundësi dhe për aq sa kjo është e arsyeshme. Obligimet urgjente familjare, për shembull, mund ta bëjnë të papranueshëm orët e tepërta. Sidoqoftë, në rast të krizës së koronës, punëdhënësi duhet të respektojë gjithashtu ligjin e punës (orët maksimale të punës, periudhat e pushimit).

 • Unë së shpejti do të jem me pushime, por udhëtimi është anuluar, dhe situata nuk është e mirë as në Zvicër. Dua të shtyj pushimet, por shefi nuk pranon. A mund ta bëjë ai atë?

  Po, sepse qëllimi i pushimit, relaksimi, është ende i mundur. Në fund të fundit, në rast mosmarrëveshjeje duhet të vendosë gjykata. Do të ishte ndryshe puna në rastin e karantinës, izolimit të domosdoshëm ose nëse sëmureni: Kështu këtu nuk mund të llogariten pushimet.

 • Dhe nëse unë si i punësuar me pagë në orë gjatë punës me kohë të shkurtuar bëj pushime, a do të ketë pagë?

  Nëse merrni një kompensim shtesë për pushime për punësimin normal me pagë në orë, zakonisht nuk merrni pagë gjatë pushimeve. Kjo gjithashtu vlen për punën me kohë të shkurtuar dhe gjatë pushimeve ju nuk do të merrni kompensim për punë me kohë të shkurtuar. Për shkak se pagat e pushimeve ju janë paguar si një shtesë për punën në orë. Për 4 javë pushime, shtesa përmban 8.33 %.

 • A mundet që shefi të më dërgojë në shtëpi pas pushimeve, sepse ai beson se isha në një zonë rreziku?

  Po, ai mund t'ju dërgojë në shtëpi, por ju keni të drejtë në pagë. Përjashtim ka, nëse ka pasur një paralajmërim zyrtar të udhëtimit për zonën në fjalë në kohën e udhëtimit tuaj. Atëherë ju humbni të drejtën e pagave të mëtejme, pasi paaftësia juaj e mundshme për të punuar konsiderohet e vetë-shkaktuar.

 • Nëse gjatë pushimeve mbërthehem në një zonë rreziku, a do të marr pagën?

  Varet. Nëse keni ngecur në një vend që zyrtarisht është i karantinuar, ju keni të drejtë për pagë. Mirëpo, pa karantinë, nuk keni të drejtë për pagë - nëse nuk mund të ktheheni në shtëpi nga pushimet në kohë, ju merrni rrezikun mbi vete. Kjo gjithashtu vlen, për shembull, nëse linja juaj ajrore nuk operon më tej me fluturime kthimi për në Zvicër.

Asnjë nga përgjigjet nuk adreson pyetjen tuaj?

Nëse nuk keni gjetur përgjigje në pyetjen tuaj, ju lutemi ti drejtoheni sekretariatit të Unia në regjionin tuaj.