Me anëtarësimin tënd ti fuqizon të gjithë

E rëndësishme: Ne i marrim të dhënat tua të koduara dhe i mbrojmë ato. Kohëzgjatja e plotësimit: 5 minuta.

1 Të dhënat personale

2 Të dhënat profesionale

3 Anëtarësimi

Të lutemi na trego se kush ta tërhoqi vëmendjen për Unia Kështu ky person përfiton zbritje, apo në rast të bashkësisë familjare përfiton bashkëbanues:ja jot:e.
Unë dua të informohem një herë në muaj mbi aktivitetet, risitë dhe fushatat e Unia.
Unë deklaroj anëtarësimin në Unia dhe obligohem për të paguar rregullisht kontributin e anëtarësisë, sipas lartësisë së lartshënuar të kontributeve, përkatësisht vendimeve të mbledhjes së delegatëve. Unë e pranoj Statutin (Gjermanisht, Frëngjisht, Italisht) si dhe Rregulloren mbi mbrojtjen ligjore të Unia.